Den pædagogiske hverdag

Hverdagen og de pædagogiske aktiviteter tilrettelægges ud fra den styrkede pædagogiske læreplan. 

Det pædagogiske personale planlægger aktiviteter og oplevelser, der stimulerer jeres barns behov.

Der arbejdes med anerkendende relationer, hvor børnene mødes der, hvor de er udviklingsmæssigt i et trygt og tillidsfuldt miljø. Børnene bliver anerkendt for deres initiativer og intentioner.

Af aktiviteter kan blandt andet nævnes:

  • Dialogisk læsning
  • Sanglege og rim og remser
  • Musik og sang
  • Højtlæsning
  • Kreative aktiviteter
  • Bevægelseslege og anden fysisk udfoldelse.
  • Selvhjulpenhed
  • Ture i naturen og i nærmiljøet: eksempelvis teater, bibliotek, kirke mm

Dette gør vi for at udvikle og styrke børnenes sprog, motorik, sociale kompetencer, deres alsidige personlige udvikling, deres omverdens bevidsthed, kreativitet og kulturelle værdier.

Særligt for storebørnsgrupperne

For denne aldersgruppe skruer vi lidt op for kravet om selvhjulpenhed og vi imødekommer børnenes videbegærlighed. Det er vigtigt for os, at give jeres barn erfaring med, at vedholdenhed betaler sig.

I løbet af oktober vil der være brobygningssamtaler for alle kommende skolebørn. Her vil vi tale med jer om, hvordan I og vi kan understøtte jeres barn til den kommende skolestart.

Det er vigtigt for os, at det er et gensidigt samarbejde, hvor vi alle har et fælles ansvar for den gode overgang til skole.

 

Siden er sidst opdateret 5. februar 2020